Vedtægter for Erritsø Missionshus

§1. Navn og hjemsted

1.1. Samfundets navn er Erritsø Indre Mission. Samfundets hjemsted er Missionshuset, Erritsø Bygade 87, 7000 Fredericia. Samfundet er i juridisk forstand etableret som en forening med bidragydere som medlemmer.

1.2. Samfundet har ansvar for og driver Missionshuset Erritsø Bygade 87, der er tilskødet Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

§2. Grundlag og formål

2.1. Samfundet arbejder på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund, og er tilsluttet Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark (herefter benævnt IM) ved registrering i IM's Sekretariat.

2.2. Formålet for Erritsø IM er det samme som IM på landsplan.

§3. Aktiviteter

3.1. Ovennævnte formål søges fremmet gennem offentlige møder og arrangementer i missionshuset, ved oprettelse af bibel- og samtalekredse og ved at støtte arbejdet blandt børn og unge, der drives på samme grundlag og med samme formål.

§4. Bidragydere

4.1. Som bidragyder kan optages enhver, der tilslutter sig samfundets grundlag og formål som nævnt i § 2.

4.2. Stemmeret ved samfundets generalforsamling har enhver bidragyder, som i det foregående år før generalforsamlingen hos kassereren er blevet noteret for et gavebidrag til Erritsø IM.

§5. Generalforsamlingen

5.1. Generalforsamlingen er samfundets øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes senest med udgangen af februar måned og indkaldes med 4 ugers varsel ved den normale bekendtgørelsesform for møder i missionshuset.

5.2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling offentliggøres senest 2 uger før generalforsamlingen og skal indeholde mindst følgende punkter: 

 1. Velkomst og indledning med andagt.
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 3. Beretning v/ formanden.
 4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab samt fremlæggelse af årets budget.
 5. Drøftelse og godkendelse af formandsberetning og regnskabet.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Evt. 

Kandidatforslag til bestyrelsesvalget indleveres skriftligt og med kandidatens tilslutning senest otte dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen har mulighed for at opstille kandidatforslag helt frem til valget

5.3. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen og bekendtgøres sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

5.4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foregår skriftligt og afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Ved valg til bestyrelsen kan enhver stemmeberettiget stemme på så mange kandidater, som skal indvælges det pågældende år.

5.5. Øvrige afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal og foregår ved håndsoprækning med mindre én eller flere stemmeberettigede begærer skriftlig afstemning.

Undtaget herfra er de forhold, som ifølge vedtægterne kræver særlig stemmeflertal.

5.6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede.

5.7. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med samme frist, og på samme vilkår som en ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen eller på skriftlig begæring af mindst 1/3 af bidragyderne.

5.8. Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen, som indføres i bestyrelsens protokol og underskrives af såvel dirigenten som samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

§6. Samfundets ledelse

6.1. Erritsø IM ledes af en bestyrelse bestående af minimum 5 medlemmer. Valg til bestyrelsen foregår ved den årlige, ordinære generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted. I lige år vælges halvdelen og i ulige år resten.

6.2. Valgbar til bestyrelsen er enhver bidragyder, som tager aktivt del i samfundets arbejde og som i henhold til § 4 har stemmeret.

6.3. Generalforsamlingen vælger hvert år to suppleanter for en etårig periode. Førstesuppleant og andensuppleant er de to, der opnåede flest hhv. næst flest stemmer uden at blive valgt til bestyrelsen. Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved omvalg blandt dem, der uden at blive valgt opnåede lige mange stemmer. Ved et valgt medlems udtræden af bestyrelsen inden for valgperioden indtræder førstesuppleanten hhv. andensuppleanten i den resterende del af det udtrædende medlems valgperiode.

6.4. Bestyrelsen konstituerer sig ved sit første møde - og senest en måned efter valget - med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

6.5. Bestyrelsen skal for at have et gyldigt mandat godkendes af IM ved foreningens formand og generalsekretær.

6.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af de valgte medlemmer er til stede ved et retmæssigt varslet møde. Stemmeret har alene bestyrelsens valgte medlemmer. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, idet det dog kan genfremsættes forud for et senere bestyrelsesmøde.

6.7. Formanden eller 3/5 af bestyrelsens medlemmer indkalder til bestyrelsens møder. Bestyrelsens møder bekendtgøres gennem dagsorden udsendt af formanden.

6.8. Formanden tegner sammen med kassereren Erritsø IM.

6.9. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige arbejdsudvalg, som med sine dispositioner er ansvarlig over for bestyrelsen. Arbejdsudvalgsmedlemmer kan indbydes til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

6.10. Det påhviler bestyrelsens sekretær at udarbejde referat fra bestyrelsesmøderne. Referatet renskrives og udsendes til bestyrelsesmedlemmer m.v. Protokollens godkendelse anføres som særskilt punkt på dagsordenen ved det efterfølgende bestyrelsesmøde.

6.11. For brugen og driften af missionshuset gælder IM's vedtægter for missionshuse tilskødet IM. Bestyrelsen træffer beslutning om enhver brug af missionshuset.

6.12. Det påhviler den lokale bestyrelse med kalenderåret som regnskabsår hvert år at udarbejde et årsregnskab indeholdende indtægter – herunder gavebidrag – og udgifter samt status. Kopi af årsregnskabet fremsendes til Kassererkontoret sammen med oplysning om missionshusets aktuelle ejendomsværdi.

§7. Økonomi, regnskab og revision

7.1. Erritsø IM's økonomiske midler forvaltes af bestyrelsen i overensstemmelse med gældende vedtægter.

7.2. Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form. Samfundets kasserer kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger.

7.3. Som en del af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark er samfundet forpligtet på også at yde bidrag til IM's hovedkasse. Dette sker ved bl.a. indsamling af årsgave, samt gennem bestræbelser på at motivere samfundets bidragydere til medansvar for hovedkassens økonomiske forpligtelser.

7.4. Regnskabet revideres af en af den ordinære generalforsamling valgte revisor, der vælges for et år ad gangen.

7.5. Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse. 

§8. Vedtægtsændringer

8.1. Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres senest samtidig med indkaldelsen til general-forsamling. Jf. §5 stk.2.

8.2. Ændringer i samfundets vedtægter kan kun ske, når mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede afgiver stemme for ændringen.

8.3. Vedtægterne kan ikke ændres i strid med §2.

8.4. Med henblik på at bevare status som en del af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark skal vedtægtsændringer fremsendes til godkendelse hos Indre Missions Hovedbestyrelse ved dennes gene-ralsekretær.

§8. Opløsning

8.1. For opløsning af Erritsø IM kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer på hver af to hinanden følgende generalforsamlinger er for opløsningen - og den sidste generalforsamling skal være ind-kaldt særlig med henblik på samfundets opløsning.

8.2. Overvejelser om afhændelse af det af samfundet benyttede missionshus forelægges general-forsamlingen til drøftelse. En indstilling til Indre Missions Hovedbestyrelse med ønske om afhændelse af missionshuset forudsætter generalforsamlingens tilslutning med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

8.3. Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

Nærværende vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen den 3. februar 2011

Bibelord fra JesusNet

 
Previous
Gratis materiale til seksualundervisning

23.01.2023

Gratis materiale til seksualundervisning

Bygger på et kristent værdigrundlag. For elever i 0.-6. klasse. Inspiration til klubber og forældre. læs mere

Gospel-kids Festival i Bramming

16.01.2023

Gospel-kids Festival i Bramming

Oplev glæden ved at synge i et stort kor med et band. For 1.-8. klasse. Tilmeldingen åbner 1/2. læs mere

Rådgivning om følelser, krop og sex

14.01.2023

Rådgivning om følelser, krop og sex

På adamogeva.dk finder du svar i temaer og arkiv og kan stille et spørgsmål til brevkassen. læs mere

Next
  • Erritsø IM
  • Erritsø Missionshus
  • Erritsø Bygade 87
  • 7000 Fredericia